Nowa strona 4

Inne dane udostępniane publicznie

Oświadczenia majątkowe

Na podstawie art. 27 c, 27d i 27e ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości oświadczenia majątkowe radnych województwa, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzką osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

Informacja dotycząca składania oświadczeń majątkowych

I. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 106, poz. 679 ze zmianami) w nawiązaniu do art. 2 ust. 6b tej ustawy, członkowie zarządów województw, skarbnicy województw, kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, nie mogą:

 1. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
 2. być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
 3. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
 4. być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,
 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem
 7. w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Naruszenie powyższych zakazów przez: członków zarządów i skarbników województw stanowi podstawę do odwołania ich ze stanowiska w trybie art. 52 kodeksu pracy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący sejmiku uzyskał informację o przyczynie odwołania. [1]

Naruszenie zakazów, o których mowa wyżej przez kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa – powoduje odwołanie ich albo rozwiązanie z nimi umowy o pracę przez właściwy organ najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał on informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę. Odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę następuje w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.[2]

Zakaz zajmowania stanowisk, o których mowa w punkcie I.1, nie dotyczy członków zarządów województw, skarbników województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, o ile zostały wyznaczone do spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub innych osób prawnych jednostek samorządu terytorialnego, jako reprezentanci tych podmiotów; osoby te nie mogą zostać wyznaczone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego.[3]

II. Jeżeli członek zarządu województwa przed dniem wyboru pełnił funkcję, prowadził działalność gospodarczą albo posiadał akcje lub udziały, o których mowa w pkt I. 1÷6 obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje.[4]

W przypadku niewypełnienia tego obowiązku przez członka zarządu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odwołuje go najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od upływu trzymiesięcznego terminu w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.[5]

Zgodnie z art. 27b ustawy o samorządzie województwa małżonkowie członków zarządu województwa, skarbników województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.[6]

III. Zgodnie z art. 27c ustawy o samorządzie województwa, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania podatkowego (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w DWÓCH EGZEMPLARZACH: (2 oryginały oświadczenia majątkowego + 2 kopie zeznania podatkowego (PIT):

 1. marszałek województwa – wojewodzie
 2. wicemarszałek, członek zarządu, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa – marszałkowi województwa.[7]

Pierwsze oświadczenie majątkowe należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego obowiązkowo należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.[8]

Kolejne oświadczenia majątkowe składane są do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.[9]

NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO, OŚWIADCZEŃ I INFORMACJI w ww. terminach przez:

 1. Członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa – powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinni złożyć oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia.
 2. Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa nie złożąw terminie oświadczenia majątkowego, sejmik województwa odwołuje ich w drodze uchwały najpóźniej po upływie 30 dni, od dnia w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 3. Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę z powyższych przyczyn jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 §1 pkt 1 kodeksu pracy.[10]

IV. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka,[11] jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie województwa, w którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona.[12]

Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami województwa, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.[13]

Ponadto osoby te mają obowiązek pisemnego poinformowania marszałka województwa o fakcie zatrudnienia małżonka na terenie danego województwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, zatrudnionych w podmiotach, o których mowa wyżej.[14]

Oświadczenia te oraz informacje składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy cywilnoprawnej w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia lub informacji.[15]

Niezłożenie oświadczenia powoduje sankcje, tak jak w przypadku niezłożenia oświadczenia majątkowego.[16]

V. Dane zawarte w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniu oraz informacji są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości osób składających oraz osób, których one dotyczą.[17]

[1] Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 106, poz. 679 ze zmianami)
[2] Tamże, Art. 5 ust. 2
[3] Tamże, Art. 6 ust. 1
[4] Tamże, Art. 5 ust. 4
[5] Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 ze zmianami)
[6] art. 27b ust. 1, 3 ustawy o samorządzie województwa
[7] Art. 27c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1590).
[8] Tamże, Art. 27c ust. 5
[9] Tamże, Art. 27c ust. 5
[10] Tamże, Art. 27f
[11] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt K 20/03 (Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)
[12] Tamże, Art. 27e ust. 1
[13] Tamże, Art. 27e ust. 1
[14] Tamże, Art. 27e ust. 2
[15] Tamże, Art. 27e ust. 3
[16] Tamże, Art. 27f
[17] Tamże, Art. 27d, 27e ust. 6